Nếu bạn là đơn vị tổ chức khóa học hoặc người tham gia khóa học, vui lòng đăng nhập tài khoản CoSy của bạn để lưu đơn hàng vào lịch sử đặt hàng. Nếu bạn đang tổ chức hoặc tham gia một khóa học ERC, bạn sẽ được giảm giá thêm bằng cách đăng nhập. Giảm giá sách hướng dẫn không áp dụng cho các khóa học ETCO.